Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Gizlilik Maqasid Portföy , Çalışanları ve Müşterileri için önem taşı­mak­tadır.
Maqasid Portföy, sahip olduğu tüm bil­gi var­lık­larını ve kişisel olarak tanım­lan­abilir bil­gi­leri koru­mayı, bil­gi güven­liği şart­larını yasa ve mevzu­at­lar çerçevesinde sağla­mayı, mev­cut ve oluşa­bile­cek risk­leri yöneterek bil­gi güven­liği­ni ve gizlil­iği­ni sürek­li olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve göz­den geçirmeyi taah­hüt eder.
Maqasid Portföy olarak; önce­lik­ler­im­iz doğrul­tusun­da uygun bir iş süreklil­iği hazır­lığı yap­tık ve iyileştirm­eye devam ediy­oruz. Kritik ve zamana duyarlı faaliyet­ler­im­izi belirley­erek kesin­ti duru­mun­da bu süreç­lerin devam etmesi­ni sağla­mak için hazır­lık ve tat­bikat senary­oları oluş­tur­duk. Kesintilere karşı en az iş süreklil­iği­ni etk­ileye­cek şek­ilde çalış­malarımıza devam ediy­oruz.
Tüm çalışan­larımız ve pay­daşlarımız, kur­duğu­muz ve işlet­tiğimiz Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri ile güven ve gizlilik anlayışı içerisinde hizmet vermektedir.