MaQasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Türkiye’de kurul­muş olan ve yal­nız­ca faiz­siz finans ala­nın­da faali­yet gös­te­ren ilk bağım­sız port­föy yöne­tim şir­ke­ti­dir. MaQasid gücü­nü, fark­lı endüst­ri­ler­de yatı­rım tec­rü­be­si olan kuru­cu­la­rı­nın uzman­lı­ğın­dan alır. Ekibimiz dün­ya­nın gele­ce­ği­ne kat­kı­da bulu­na­cak ve onu şekil­len­di­recek glo­bal bir yatı­rım plat­for­mu oluş­tur­ma viz­yo­nu­nu tut­kuy­la paylaşmaktadır.

MaQasid’in hika­ye­si 2015 yılın­da kuru­cu­la­rın piya­sa­da­ki boş­lu­ğu far­ke­dip ola­sı çözüm­le­ri model­le­me­siy­le ve bu model­le­rin iste­nen olum­lu test sonuç­la­rı­nı üret­me­siy­le baş­lar. MaQasid yeni for­mu­na ulaş­tı­ğın­da ise artık Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tara­fın­dan tam yet­ki­len­di­ril­miş, yerel ve ulus­la­ra­ra­sı düzey­de ope­ras­yon yap­ma kabi­li­ye­ti olan bir port­föy yöne­tim şirketidir.

Maqasid mis­yo­nun­da his­se­dar­la­rı­nın güve­ni­lir ve sür­dü­rü­le­bi­lir büyü­me­si­ni yük­sek kar­la­ra ter­cih eder ve yatı­rım­cı­la­rı­nın finan­sal hedef­le­ri­ne ulaş­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

İş mode­li­miz tek­no­lo­ji, uzman­lık ve faiz­siz finan­sın makul bir har­ma­nı­dır. Bu özgün pozis­yon bize hiz­met etti­ği­miz saha­da ekst­ra bir sorum­lu­luk yük­ler ve sek­tör için bir rol model olma­ya zorlar.

Türkiye’nin 2023 hedef­le­ri ara­sın­da dün­ya­nın en büyük 10 eko­no­mi­si ara­sı­na gir­mek ve ulus­la­ra­sı finans mer­ke­zi pro­je­siy­le İstanbul’u glo­bal bir finans mer­ke­zi hali­ne getir­mek bulu­nu­yor. İnşası devam eden ulus­la­ra­sı finans mer­ke­zi­nin, Türkiye’nin büyük finan­sal kuru­luş­la­rı­na ve onla­rın bağ­lı ola­rak çalış­tı­ğı kamu kurum­la­rı­na ev sahip­li­ği yap­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu enteg­re eko-sis­tem geliş­ti­ri­le­rek Türkiye’nin dün­ya eko­no­mi­sin­de kilit bir rol oyna­ma­sı hedefleniyor.

Maqasid bütün bu fak­tör­le­ri değer­len­di­rip Ataşehirde yük­se­len bu verim­li eko-sis­tem­de yer alma­ya karar ver­di ve mer­ke­zi­ni pro­je­nin bulun­du­ğu böl­ge­ye taşıdı.

Yatırım Felsefemiz

Kriz yönetimi

Piyasaların, doğa­sı gere­ği eko­no­mik kriz­ler­le ve bek­len­me­dik dura­ğan­lık­lar­la kar­şı­la­şa­ca­ğı­nın far­kın­da­yız. Bu ger­çek­leş­ti­ği zaman biz mev­cut pro­je­le­ri dur­dur­mak yeri­ne süre­ci aktif bir şekil­de yönet­me­yi ve iler­le­me­yi sür­dür­me­yi ter­cih ediyoruz.

Sürdürülebilir büyüme

Kar etti­ği­miz zaman bunun az bir mik­ta­rı­nı tüke­tip büyük bir mik­ta­rı­nı şir­ke­te yatır­ma­yı ve büyü­me­yi sür­dür­me­yi ter­cih ediyoruz.

Her kar değerlidir

Piyasa dura­ğan ve talep düşük oldu­ğu zaman yük­sek kar­la­rı önce­le­me­yiz. Bunun yeri­ne kar­la­rı düşü­rüp hiz­me­tin hac­mi­ni ve dola­şı­mı­nı art­tı­rı­rırz. Müşterilerimize düşük kar­lar­la hiz­me­ti sür­dür­me­nin uzun vade de yük­sek kar elde etmek­ten daha önem­li oldu­ğu­nu düşünüyoruz.

Modası geçmiş ürünlere yatırım yapmayınız

Demode yatı­rım araç­la­rı bizim port­fö­yü­mü­ze uygun değil. Tüketilmiş ve doy­gun­lu­ğa ulaş­mış enst­rü­man­la­rın yatı­rım açı­sın­dan bir gele­ce­ği yok­tur. Bunun yeri­ne yük­sek büyü­me poten­si­ye­li olan ve uzun vade de iyi bek­len­ti­ler içe­ren ürün­le­ri ter­cih ederiz.

Çeşitlendirme

Herhangi bir var­lı­ğa yatı­rım yap­tı­ğı­mız­da çok iyi fiyat­tan tek bir ürün almak yeri­ne bir­den faz­la ürü­nü port­fö­yü­mü­ze alma­yı ter­cih ede­riz. Riski çeşit­len­dir­mek yatı­rım stra­te­ji­si­nin en önem­li par­ça­la­rın­dan biri­dir. Asla bütün yumur­ta­la­rı aynı sepe­te koymayız.