Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Gizlilik Maqasid Portföy , Çalışanları ve Müşterileri için önem taşı­mak­ta­dır.
Maqasid Portföy, sahip oldu­ğu tüm bil­gi var­lık­la­rı­nı ve kişi­sel ola­rak tanım­la­na­bi­lir bil­gi­le­ri koru­ma­yı, bil­gi güven­li­ği şart­la­rı­nı yasa ve mev­zu­at­lar çer­çe­ve­sin­de sağ­la­ma­yı, mev­cut ve olu­şa­bi­lecek risk­le­ri yöne­te­rek bil­gi güven­li­ği­ni ve giz­li­li­ği­ni sürek­li ola­rak iyi­leş­tir­me­yi, geliş­tir­me­yi ve göz­den geçir­me­yi taah­hüt eder.
Maqasid Portföy ola­rak; önce­lik­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da uygun bir iş sürek­li­li­ği hazır­lı­ğı yap­tık ve iyi­leş­tir­me­ye devam edi­yo­ruz. Kritik ve zama­na duyar­lı faali­yet­le­ri­mi­zi belir­le­ye­rek kesin­ti duru­mun­da bu süreç­le­rin devam etme­si­ni sağ­la­mak için hazır­lık ve tat­bi­kat senar­yo­la­rı oluş­tur­duk. Kesintilere kar­şı en az iş sürek­li­li­ği­ni etki­le­yecek şekil­de çalış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz.
Tüm çalı­şan­la­rı­mız ve pay­daş­la­rı­mız, kur­du­ğu­muz ve işlet­ti­ği­miz Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri ile güven ve giz­li­lik anla­yı­şı içe­ri­sin­de hiz­met vermektedir.