Yönetim

Yönetim Kurulu

Tan Haskol

Tan Haskol

Yönetim Kurulu Başkanı

 
Mohamed Abdulkarim

Mohamed Abdulkarim

Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

 
Kadir Egemen Candır

Kadir Egemen Candır

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

 

İcra Ekibi

MaQasid Portföy, tanın­mış Türk ve Amerikan üni­ver­si­te­le­rin­den iş yöne­ti­mi, finans ve yatı­rım alan­la­rın­da yük­sek lisans dere­ce­le­ri­ne sahip, baş­ta Türkiye ve Orta Doğu olmak üze­re, küre­sel çap­ta bili­nen finans ve yatı­rım şir­ket­le­rin­de çalış­mış bir ekip tara­fın­dan yöne­til­mek­te­dir.

En değer­li var­lı­ğı­nın bün­ye­sin­de bulun­dur­du­ğu birey­ler oldu­ğu inan­cıy­la yola çıkan MaQasid Portföy, insa­na olan yatı­rı­ma önce­lik vere­rek onla­rın birey­sel bece­ri­le­ri­nin geliş­me­si­ni des­tek­ler. Bu yak­la­şım, iş ortak­la­rı­mız­la olan bağ­la­rı­mı­zın kali­te­si­nin yük­sek sevi­ye­ler­de sey­ret­me­si­ni temin etmek­te­dir.

İcra Ekibi

MaQasid Portföy, tanın­mış Türk ve Amerikan üni­ver­si­te­le­rin­den iş yöne­ti­mi, finans ve yatı­rım alan­la­rın­da yük­sek lisans dere­ce­le­ri­ne sahip, baş­ta Türkiye ve Orta Doğu olmak üze­re, küre­sel çap­ta bili­nen finans ve yatı­rım şir­ket­le­rin­de çalış­mış bir ekip tara­fın­dan yöne­til­mek­te­dir.

En değer­li var­lı­ğı­nın bün­ye­sin­de bulun­dur­du­ğu birey­ler oldu­ğu inan­cıy­la yola çıkan MaQasid Portföy, insa­na olan yatı­rı­ma önce­lik vere­rek onla­rın birey­sel bece­ri­le­ri­nin geliş­me­si­ni des­tek­ler. Bu yak­la­şım, iş ortak­la­rı­mız­la olan bağ­la­rı­mı­zın kali­te­si­nin yük­sek sevi­ye­ler­de sey­ret­me­si­ni temin etmek­te­dir.

Kadir Egemen Candır

Kadir Egemen Candır

Genel Müdür

Finans ve yatı­rım yöne­ti­mi alan­la­rın­da 10 yıl­lık iş tec­rü­be­si olan Kadir Egemen Candır, lin­sans prog­ra­mı­nı bitir­dik­ten son­ra Amerika Birleşik Devletleri’nde biri MBA, diğer Finans olmak üze­re iki yük­sek lisans dere­ce­si tamam­la­mış­tır. Amerika ve Türkiye’de ki kurum­sal tec­rü­be­le­rin­de araş­tır­ma ve risk yöne­ti­mi alan­la­rı­na uzman­laş­mış­tır. SPK İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansları bulun­mak­ta­dır.
Tan Haskol

Tan Haskol

Bireysel Portföy Yöneticisi

Sermaye piya­sa­la­rı ve yatı­rım alan­la­rın­da 8 yıl iş tec­rü­be­si olan Tan Haskol, işlet­me yöne­ti­mi mezu­nu­dur. Hazine risk yöne­ti­mi, tra­ding ve port­föy yöne­ti­mi alan­la­rın­da bil­gi ve tec­rü­be sahi­bi­dir. SPK İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansları bulun­mak­ta­dır.
Mohamed Abdulkarim

Mohamed Abdulkarim

Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

Mimarlık lisan­sı­nın yanı sıra mühen­dis­lik ve yöne­tim ala­nın­da 20 yılı aşkın bir tec­rü­be­ye sahip­tir. MENA böl­ge­sin­de­ki bir çok ülke­de gay­ri­men­kul, inşa­at sek­tö­rü, iş geliş­tir­me ve ulus­la­ra­ra­sı tica­ret alan­la­rın­da görev almış­tır.

Ayman Ghoneam

Ayman Ghoneam

İş Geliştirme Müdürü

İş geliş­tir­me ve yöne­ti­mi alan­la­rın­da 8 yıl iş tec­rü­be­si olan Ayman Ghoneam Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezu­nu­dur. Girişim ser­ma­ye­si pro­je­le­ri ve iş geliş­tir­me uzman­lık alan­la­rı­dır.
Sinan Erdoğan

Sinan Erdoğan

Muhasebe Müdürü

Finans ve muha­se­be alan­la­rın­da 23 yıl iş tec­rü­be­si bulu­nan Sinan Erdoğan, Türkiye’nin tanın­mış ara­cı kurum­la­rın­da 14 yıl muha­se­be ala­nın­da çalış­mış­tır. Aracı kurum muha­se­be­si ala­nın­da uzman­laş­mış ve SMMM lisan­sı­na sahip­tir.
Merve Kara

Merve Kara

İş Geliştirme Uzmanı

İslami finans ala­nın­da 4 yıl­lık ban­ka­cı­lık tec­rü­be­si­ne sahip Merve Kara, İşletme mezu­nu­dur. Firmalara iliş­kin finan­sal durum ana­li­zi ve yatı­rım pro­je­le­ri­nin değer­len­di­ril­me­si uzman­laş­tı­ğı alan­lar­dır.

Stajyerler

Mehmet Eren Gürsoy

Mehmet Eren Gürsoy

Stajyer

 
Abdullah Masri

Abdullah Masri

Stajyer

 

Organizasyon Şeması

İş Ortakları

QNB Finansbank

Custody and Fund Units

RiskAktif Ltd.Şti.

Risk Management

Optimus Yazılım

Portfolio Accounting Software Provider