Yönetim

Yönetim Kurulu

Tunç Emre Karabulut

Tunç Emre Karabulut

CEO

Mohamed Abdelkarim

Mohamed Abdelkarim

Yönetim Kurulu Başkanı

 
M. Emin Oran

M. Emin Oran

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayman Ghoneam

Ayman Ghoneam

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmed El-Serafy

Ahmed El-Serafy

Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Ekibi

MaQasid Portföy, tanın­mış Türk ve Amerikan üni­ver­si­te­le­rin­den iş yöne­ti­mi, finans ve yatı­rım alan­la­rın­da yük­sek lisans dere­ce­le­ri­ne sahip, baş­ta Türkiye ve Orta Doğu olmak üze­re, küre­sel çap­ta bili­nen finans ve yatı­rım şir­ket­le­rin­de çalış­mış bir ekip tara­fın­dan yöne­til­mek­te­dir.

En değer­li var­lı­ğı­nın bün­ye­sin­de bulun­dur­du­ğu birey­ler oldu­ğu inan­cıy­la yola çıkan MaQasid Portföy, insa­na olan yatı­rı­ma önce­lik vere­rek onla­rın birey­sel bece­ri­le­ri­nin geliş­me­si­ni des­tek­ler. Bu yak­la­şım, iş ortak­la­rı­mız­la olan bağ­la­rı­mı­zın kali­te­si­nin yük­sek sevi­ye­ler­de sey­ret­me­si­ni temin etmek­te­dir.

İcra Ekibi

MaQasid Portföy, tanın­mış Türk ve Amerikan üni­ver­si­te­le­rin­den iş yöne­ti­mi, finans ve yatı­rım alan­la­rın­da yük­sek lisans dere­ce­le­ri­ne sahip, baş­ta Türkiye ve Orta Doğu olmak üze­re, küre­sel çap­ta bili­nen finans ve yatı­rım şir­ket­le­rin­de çalış­mış bir ekip tara­fın­dan yöne­til­mek­te­dir.

En değer­li var­lı­ğı­nın bün­ye­sin­de bulun­dur­du­ğu birey­ler oldu­ğu inan­cıy­la yola çıkan MaQasid Portföy, insa­na olan yatı­rı­ma önce­lik vere­rek onla­rın birey­sel bece­ri­le­ri­nin geliş­me­si­ni des­tek­ler. Bu yak­la­şım, iş ortak­la­rı­mız­la olan bağ­la­rı­mı­zın kali­te­si­nin yük­sek sevi­ye­ler­de sey­ret­me­si­ni temin etmek­te­dir.

Tunç Emre Karabulut

Tunç Emre Karabulut

CEO

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölü­mü mezu­nu­dur ve ser­ma­ye piya­sa­la­rın­da 25 yılı aşkın tec­rü­be­si bulun­mak­ta­dır. Kariyeri boyun­ca ABD’de port­föy yöne­ti­ci­si ola­rak ve Türkiye’de ara­cı kurum­lar­da genel müdür ola­rak çalış­mış­tır. Sermaye piya­sa­la­rı, türev piya­sa­lar ve port­föy yöne­ti­mi konu­sun­da geniş bil­gi ve tec­rü­be­ye sahip­tir.

Ayman Ghoneam

Ayman Ghoneam

İş Geliştirme & Yan Kuruluşları

İş geliş­tir­me ve yöne­ti­mi alan­la­rın­da 8 yıl iş tec­rü­be­si olan Ayman Ghoneam Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezu­nu­dur. Girişim ser­ma­ye­si pro­je­le­ri ve iş geliş­tir­me uzman­lık alan­la­rı­dır.
Ahmet Güder

Ahmet Güder

Bireysel Portföy Yöneticisi

Bankacılık sek­tö­rün­de 9 yıl dene­yi­mi olan Ahmet Güder, işlet­me mezu­nu­dur. İngiltere’de MBA yap­mış olup SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı bulun­mak­ta­dır.

Sinan Erdoğan

Sinan Erdoğan

Muhasebe Müdürü

Finans ve muha­se­be alan­la­rın­da 23 yıl iş tec­rü­be­si bulu­nan Sinan Erdoğan, Türkiye’nin tanın­mış ara­cı kurum­la­rın­da 14 yıl muha­se­be ala­nın­da çalış­mış­tır. Aracı kurum muha­se­be­si ala­nın­da uzman­laş­mış ve SMMM lisan­sı­na sahip­tir.
Hüseyin Çiftçi

Hüseyin Çiftçi

Muhasebeci

İşletme mezu­nu olan Hüseyin Çiftçi Amerika’da MBA yap­mış­tır. Gıda sek­tö­rün­de 3 yıl pazar­la­ma yöne­ti­ci­si ola­rak çalış­tık­tan son­ra 2 yıl muha­se­be ala­nın­da dene­yim kazan­mış­tır.

Merve Kara

Merve Kara

İş Geliştirme Uzmanı

İslami finans ala­nın­da 4 yıl­lık ban­ka­cı­lık tec­rü­be­si­ne sahip Merve Kara, İşletme mezu­nu­dur. Firmalara iliş­kin finan­sal durum ana­li­zi ve yatı­rım pro­je­le­ri­nin değer­len­di­ril­me­si uzman­laş­tı­ğı alan­lar­dır.

Stajyerler

Mehmet Eren Gürsoy

Mehmet Eren Gürsoy

Stajyer

 
Abdullah Masri

Abdullah Masri

Stajyer

 

Organizasyon Şeması

İş Ortakları

QNB Finansbank

Custody and Fund Units

RiskAktif Ltd.Şti.

Risk Management

Optimus Yazılım

Portfolio Accounting Software Provider