Yönetim

Yönetim Kurulu

Mohamed Abdelkarim

Mohamed Abdelkarim

Yönetim Kurulu Başkanı

 
Ahmet Güder

Ahmet Güder

CEO

Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH

Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Sak

Mustafa Sak

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Emin Oran

M. Emin Oran

Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Ekibi

MaQasid Portföy, tanın­mış Türk ve Amerikan üni­ver­si­te­le­rin­den iş yöne­ti­mi, finans ve yatı­rım alan­la­rın­da yük­sek lisans dere­ce­le­ri­ne sahip, baş­ta Türkiye ve Orta Doğu olmak üze­re, küre­sel çap­ta bili­nen finans ve yatı­rım şir­ket­le­rin­de çalış­mış bir ekip tara­fın­dan yönetilmektedir.

En değer­li var­lı­ğı­nın bün­ye­sin­de bulun­dur­du­ğu birey­ler oldu­ğu inan­cıy­la yola çıkan MaQasid Portföy, insa­na olan yatı­rı­ma önce­lik vere­rek onla­rın birey­sel bece­ri­le­ri­nin geliş­me­si­ni des­tek­ler. Bu yak­la­şım, iş ortak­la­rı­mız­la olan bağ­la­rı­mı­zın kali­te­si­nin yük­sek sevi­ye­ler­de sey­ret­me­si­ni temin etmektedir.

Ahmet Güder

Ahmet Güder

CEO

Bankacılık sek­tö­rün­de 9 yıl dene­yi­mi olan Ahmet Güder, işlet­me mezu­nu­dur. İngiltere’de MBA yap­mış olup SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı bulunmaktadır.

Sinan Erdoğan

Sinan Erdoğan

Muhasebe Müdürü

Finans ve muha­se­be alan­la­rın­da 23 yıl iş tec­rü­be­si bulu­nan Sinan Erdoğan, Türkiye’nin tanın­mış ara­cı kurum­la­rın­da 14 yıl muha­se­be ala­nın­da çalış­mış­tır. Aracı kurum muha­se­be­si ala­nın­da uzman­laş­mış ve SMMM lisan­sı­na sahiptir.